Contoh Naskah Biantara Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) untuk SD/SMP

Contoh 1 Naskah Biantara Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) untuk SD/SMP.

(Tema : Kaéndahan Alam Ki Sunda)


Foto : kangkamalgodebag

Assalamualaikum wr wb.

Sampurasun! Kumaha daramang?

Bapa kalih Ibu girang pangajén nu ku sim kuring dipihormat,

Para patandang sadaya nu sami ku sim kuring dipihormat,

Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinareng sukur ka Dat Alloh Nu Maha Ghofur, solawat miwah salam mugia dilélérkeun ka Jungjunan Alam nyatana Habibana Wanibayana Muhammad SAW!

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Ngadegna sim kuring di ieu tempat taya sanés kanggo ngiring diajar cumarios ngalalancar cumarita dina wangun ngadugikeun ungkara biantara nu insyaallah baris ngabantun jejer kaéndahan alam Ki Sunda.

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Raraosan asa moal aya nu bireuk deui ku kaéndahan alam nagri urang, utamina alam Priangan, Tatar Sunda, nu janten  lemah cai urang samudayana. Ti jaman karuhun urang kapungkur tug dugika ayeuna kaéndahan alam Priangan kaceluk ka awun- awun ka koncara ka janapria, minangka pangirut bangsa lian  supados kersa  rurumpaheun sumping  ka lemah Pasundan, janten pamélèt sélér séjén sangkan kersa sumping niti-niti  banurungsit mapay- mapay pancaniti kanggo nyeuseup hawa seger sinareng nyawang  éndahna alam Ki Sunda  ieu. Malih sakapeung janten  beungbeurat sélérna ku anjeun kanggo  ngantunkeun sarakanna ieu mun pareng seja ngalalana.

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Kasaksén ku urang sadaya, alam Priangan nu éndah sesah tandingna. Gunung rentul dipayungan méga bodas langit paul. Héjo ngémploh paleuweungan sinareng kebon, tegalan, huma, sérang, nu janten  harepan kahirupan, tur janten rénghap karéréaan wargana. Walungan arula-arileu, cai cur-cor canémbrang hérang matak genah tumaninah nu imah- imah. Tuh laut kidul, laut kalér, sareng di kulonna, ngalamuk paul ti katebihan. Lambak patingjelegur ngeundeurkeun dada. Budahna bodas ngalétakan basisir nu bodas ku kikisik tinggurilap katojo panonpoé. Tiis tingtrim seger ditambih  dalingdingna angin pagunungan Priangan nu nebak kakayon ngusikeun dangdaunan. Pamayang sareng  patani suka bungah ngagarap alam nu sing sarwa pinuh ku barokah. Nya di dieu di Tatar Sunda alias Priangan nu geulis kawanti-wanti éndah kabina-bina éta sadaya ayana.

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Saha nu teu kataji ku kaéndahan alamna? Énjing-énjing  panonpoe meleték ti palih wétan, dipirig ku hawa seger sareng récét manuk na dahan. Atuh di sagarana dipapaés ku srangéngé  nu medal atanapi  sunrise téa, sareng  murudulna parahu pamayang nu sawewengi tos  ngadu nasib di laut milarian bekel kahirupan. Atuh pasosontenna panonpoè surup nutup dinten ieu dina sela-sela kalangkang gunung sareng tengah-tengah sagara. Wengina alam éndah mabra ku purnama. Saha nu teu kapincut ku kaéndahan alam Ki Sunda?

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Éndah, éndah kacida alam Priangan urang ieu téh. Yeuh geura dangukeun guguritanna!

(Sinom)

Alam éndah Tatar Sunda

Rasana mo anu nanding

Ciciptan berkah Pangéran

Keur sakumna eusi nagri

Ngarah hirup walagri

Hirup-hurip sangkan junun

Néangan bekel dunya

Pon kitu bekel ukhrawi

Panceg iman nanjeur na kawaluyaan

*

Gunung paul ajeg gagah

Méh adek ngarampa langit

Leuweung héjo ku tohaga

Sawah kebon ngémploh asri

Ngamalir genclangna cai

Walungan pauntuy-untuy

Kitu deui sagara

Lambakna ngendagkeun ati

Éndah kabéh jadi papaés buana

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Tah kitu, kaéndahan alam di sarakan urang teh. Ayeuna patarosanna, na kersa urang ngarumat ieu amanah ti Mantenna tèh? Alam éndah teu kénging  digunasika! Inggis bendu nu kagunganNa antukna nibankeun rupi-rupi sasalad nu mangrupi bencana alam mun ku urang dikakaya! Anggur mah hayu urang piara, urang mangfaatkeun kanggo  kamaslahatan umat! Tiasa diolah kanggo  sumber pangan pon kitu deui kanggo  pangirut wisatawan. Tapi kadé sok sanaos dijantenkeun pangirut wisatawan atanapi déstinasi wisata téa, ulah dugika ngaruksak éta alam nu geus kaceluk kaéndahanna sareng  kaasrianna!

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Rupina dicekapkeun sakieu waé biantara ti sim kuring. Bobot pangayon carang sapakan kana samudaya kirang langkungna, neda tawakufna waé!

Hatur nuhun! Billahi taufik walhidayah, Assalamualaikum wr wb.

Ku: Abah Unang Ciamis (30/03/2024) 

Baca Juga : Contoh Biantara Paturay Tineung


Contoh 2 Naskah Biantara Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) untuk SD/SMP.

(Tema : Program Kemis Nyunda, ngawangun jati diri nonoman Sunda)

 

Foto : kangkamalgodebag

Assalamualaikum wr wb.

Sampurasun!! Kumaha daramang?

Bapa kalih Ibu girang pangajén nu ku sim kuring dipihormat

Hadirin samudayana nu sami ku sim kuring dipihormat

Puji sinareng sukur hayu urang sanggakeun ka Dat Alloh Nu Maha Gofur! Solawat miwah salam mugia dilélérkeun ka Jungjunan Alam nyatana Habibana Wanabiyana Muhammad SAW, ku barokah sinareng rohmat ti Mantenna ieu, urang samudayana tiasa tepung lawung di ieu patempatan.

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Ngadegna sim kuring di dieu seja ngiring diajar cumarios, ngalalancar cumarita, mamanawian sasieureun sabeunyeuran aya mangfaatna kanggo urang samudayana, insyaallah baris ngabantun jejer program Kemis Nyunda, ngawangun jati diri nonoman Sunda.

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Kiwari mindeng katitén ku urang samudayana yén nonoman urang Sunda ampir tos teu mikawanoh kana budayana nyalira. Aranjeunna langkung wanoh kana budaya deungeun nu saur aranjeunna mah majar langkung modéren. Neuleuman budaya Sunda ku aranjeunna dianggap jadul alias tinggaleun jaman. Saur basa légégna mah budaya kekinian nu asalna seuseueurna tina budaya barat, éta nu bakal nyandak kana kamajengan. Antukna sakali deui, seueur  nonoman Sunda nu teu wanoh kana budayana nyalira.

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Kaayaan sapertos kitu tangtos waé matak prihatin. Inggis énjing  jaganing géto budaya Sunda tos leres-leres leungit tina diri urang Sunda. Sieun téh jati ka silih ku junti. Nu antukna budaya Sunda tumpur. Langkung tebihna bakal  kajantennan nu disebat lost generation téa, kajantenan tumpurna hiji sélér boh ku sasalad pon kitu deui ku ngiserna ajén budaya kahirupan manusa.

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Kumaha tarékahna supados teu kajantenan hal sapertos kitu? Nya salah sawiosna ngalangkungan kurikulum sakola. Di sagèdéngeun ku mertahankeun ayana pangajaran mulok basa Sunda di sakumna sakola ti dasar dugi ka menengah, sukur-sukur paguron luhur, ageung alitna bakal tiasa nahan kajantenan nu teu dipiharep éta. Mana komo ayeuna mah nuju  dihangkeutkeun Kurikulum Merdeka, sakola dipaparin  kabébasan kanggo  ngaèksplorasi, ngaludang  kompeténsi, atanapi  matéri pangajaran kanggo siswa dina wangun Profil Pelajar Pancasila. Tah di dieu mangsana ngaludang poténsi kaarifan lokal budaya Sunda dina hal ieu ngalangkungan  kagiatan P5 atanapi  Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Program lianna kanggo mertahankeun rénghapna budaya Sunda, nu dipalar tiasa  napel janten jati diri urang Sunda utamina nonoman Sunda nyatana ku ngahangkeutkeun Program Kemis Nyunda margi seueur pisan mangfaatna ieu program téh. Program Kemis Nyunda ieu tiasa dijantenkeun tarékah kanggo ngawanohkeun budaya Sunda ka nonoman Sunda dina hal ieu siswa-siswi di sakola. Kunaon kitu? Margi dina kagiatan Kemis Nyunda ieu bagbagan budaya Sunda sok sanajan teu sagemblengna tiasa ageung alitna diimplementasikeun dina kahirupan di sakola nu tebihna dipalar tiasa  diimplementasikeun dina kahirupan sadidinten dina hirup kumbuh di masarakat.

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Naon waé kagiatan nu tiasa dilaksanakeun dina Program Kemis Nyunda téh? Kahiji ngawanohkeun raksukan atanapi anggoan. Anggoan Sunda nu has Sunda saupamina waé pangsi sareng iket kanggo pameget, kabaya sareng samping kanggo wanoja, tiasa  diagéndakeun dianggo  dina dinten Kemis boh ku guruna utamina ku siswa. Nu kadua basana. Dina dinten Kemis ieu wajib sakumna komponén nu aya di sakola, ti ngawitan kapala sakola, guru, tata usaha, panjaga sakola, sareng siswana, cumarios ku basa Sunda. Guru ngabimbing kumaha kedahna sumanggem nganggo undak usuk basa nu leres di sagédéngeun  kandaga kecap nu leres ogé. Tiasa ogé dina dinten éta diayakeun sarupaning kagiatan maca jeung nulis aksara Sunda pikeun siswa, malah teu pamohalan diayakeun pagelaran seni Sunda, bazaar kulinér atanapi jajanan  tradisional Sunda di sakola. Keun para siswa utamina, sina marikawanoh kana hal nu ditataan di luhur.

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Nu janten pasualan, naha aya kahoyong ti pihak sakola hususna, pamaréntah daérah dina umumna, kanggo ngahangkeutkeun kagiatan Kemis Nyunda éta di sakola? Malih katingalina kiwari mah tos kendor kacida palaksanaan kagiatan éta téh. Malah di sawatara wewengkon mah tos teu dilaksanakeun deui. Tah ayeuna mah kantun mulih deui kana diri séwang-séwangan,  na aya niat keyeng kanggo ngalaksanakeun program éta? Atanapi henteu ku saniskara alesan? Apan badé saha deui nu ngamumulé hiji budaya ari sanés sélérna nyalira mah sanés?

Hadirin nu ku sim kuring dipihormat,

Ku kituna hayu urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun kanggo  ngamumulé budaya Sunda ku kersa ngahangkeutkeun program Kemis Nyunda! Insyaallah upami keyeng mah tangtosna bakal pareng. Budaya Sunda bakal janten jati diri nonoman Sunda. Budaya Sunda moal dugi ka lastari nanging bakal lestari, aya rénghapna sapanjang jaman. Wallohualambissawab!

Sakitu nu kapihatur. Hapunten kana samudaya kakirangan! Hasbunalloh wanimal wakil, Billahi taufik walhidayah, Assalamualaikum wr wb. 

Cafe Galuh, 28/01/2023  Ku: Abah Unang


loading...
Previous
Next Post »