Pepeling Abah Sepuh dalam guguritan (Kinanti)

Menyambung dari postingan yang lalu --Abah Sepuh Sang Sufi dari Tatar Sunda-- bahwa Abah Sepuh (lahir: Tasikmalaya tahun 1836 – wafat: Tasikmalaya, 25 Januari 1956) sangat akrab dengan Haji Hasan Mustopa (lahir: Cikajang-Garut, Jawa Barat, 1268 H/3 Juni 1852 M – wafat: Bandung, 1348 H/13 Januari 1930) yang sama-sama pernah berguru ke Syaikh Tolhah Kalisapu Cirebon.

Keduanya merupakan sufi besar dari tatar Sunda yang banyak menyebarkan ajaran tarekatnya melalui pendekatan budaya lokal/kesundaan. Hingga saat ini, diantara karya-karya Abah Sepuh dalam bahasa Sunda yang masih ada, ditulis dalam guguritan dengan wangun/bentuk yang berbeda-beda, diantaranya dalam bentuk pupuh Kinanti, Sinom, Asmarandana, dan Dangdanggula (KSAD).


Diantara guguritan buah karya Abah Sepuh tersebut disusun kembali oleh R. Okeu Jarot bin Hj. Didah Rosidah binti Syaikh Abdullah Mubarok (Abah Sepuh), dan dikemas dalam tembang Sunda Cianjuran. Dangding ini selalu dipentaskan pada acara Milad Akbar Pondok Pesantren Suryalaya lima tahun sekali.

Guguritan dalam bentuk pupuh KINANTI buah karya Abah Sepuh tersebut, diantaranya:

      Judul               : Layar Putri
      Lagu               : mamaos
      Laras              : pelog

ka sakabeh dulur-dulur
sakumna nu jadi murid
poma-poma sina awas
daek nungtik nu laleutik
balukar panggoda syetan
wantuning jaman kiwari
----
      Judul               : Sungkawa
Lagu                : mamaos
Laras               : sorog/madenda

ulah seok nunjuk ka batur
sing awas badan pribadi
ulah lengah ka pangeran
kanu ngayugakeun diri
sina sering muroqobah
ngeunah nyawa betah diri
----
      Judul                 : Lembur Singkur
Lagu                 : mamaos
Laras                : pelog

teu meunang ngandelkeun batur
kudu ku lampah pribadi
leukeunan lampah sing nyata
lami-lami oge hasil
ku pitulung gusti allah
sing saregep siang wengi

        ---gelenyu---

agung-agung nya panuhun
ka sakur nu sudi nguping
ieu mukakeun sajarah
panca kaki pikeun diri
tacan puguh kagawean
kakara mangrupa gending
---
      Judul               : Lembur Singkur
Lagu                : mamaos
Laras               : Pelog

ulah suluk tunggu umur
geuwatkeun diajar ngaji
mapay-mapay undak rasa
ulah kapinding ku peuting
bisi nyawa kabeurangan
sing lilih apik pamilih

     ---gelenyu---

ulah nyieun laku buntu
dalan dulun embung ngarti
di dunya taya kabisa
taya kaera karisi
henteu dunya teu akherat
matak kaduhung di akhir
---
      Judul              : Kinanti Kaum
Lagu               : mamaos
Laras              : sorog/madenda

di dunya teu daek nyukcruk
kana jalan agami
kumaha lamun hanjakal
di dunya teu daek ngarti
teu ayeuna henteu jaga
tiwas ku polah pribadi
---
      Judul                : Kunosari I
Lagu                : mamaos
Laras               : pelog

marukankeun padu hirup
di dunya taya pamilih
siga jalma kurang akal
kadar dahar leueut cai
rasa cukup boga lampah
cara laku kuda munding
---
      Judul               : Kunosari II
Lagu               : mamaos
Laras              : pelog

hirup disimbut ku bingung
kuda bodo taya harti
jongjon senang dina salah
euweuh pisan euih-euih
teu aya rasa rumasa
kanu ngayugakeun diri
---
      Judul               : Kulu-kulu Setra I
Lagu                : panambih
Laras               : sorog

Cing atuh ulah kaliru
Ati ulah sare teuing
Geura nyaring meungpeung ngora
Tong ngantosan aki-aki
Bisi sedek beak kontrak
Kawantu teu nyaho pasti
---
      Judul                : Kulu-kulu Setra II
Lagu                 : mamaos
Laras                : pelog

tangtu urang dalan dulun
euweuh pibekeleun balik
ngumbara kalunta-lunta
teu sayagi ti kiwari
kawas nu teu boga akal
teu nalungtik kana diri
---
      Judul                : Kulu-kulu Setra III
Lagu                : mamaos
Laras               : pelog

ngagugu bae kaembung
nuturkeun impian iblis
mumul nyiar kahadean
teu naliti lengah diri
senang dina kasalahan
teu ngagugu hadis dalil
---
      Judul                : Sungkeman
Lagu                 : mamaos
Laras                : sorog

Cik atuh ulah mangpaung
Embung nurut laku Nabi
Boga pikir mokahaan
Taya karempan karisi
Henteu isin ku sasama
Nu jadi mu’min jeung wali
---
      Judul                 : Sumolondo
Lagu                  : mamaos
Laras                 : sorog

ku batur dijungjung-jungjung
karamat mu’min jeung wali
kapan eta teh manusa
hasil amalna nu sidik
piraku urang teu hayang
kenging seliran yang widi


Referensi:
Guguritan dikutip dari Buku Pepeling Guru Almarhum Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad (Abah Sepuh) & Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin (Abah Anom), yang disusun oleh R. Okeu Jarot, Bandung 1 Juni 2005.


loading...
Previous
Next Post »

2 komentar

Write komentar
4 September 2023 pukul 03.46 delete

Punten pangersa, upami buku pepeling Pangersa Abah Sepuh anu dimaksad dina seratan iyeu ayeuna masih aya anu ngical atanapi henteu nya? 🙏🏻

Reply
avatar
12 November 2023 pukul 19.21 delete

hapuntenna rupina atos teu aya. abdi oge mung fotokopina.

Reply
avatar