Pepeling Abah Sepuh dan Abah Anom dalam guguritan (Sinom)

Catatan yang ada di hadapan para pembaca sekalian rupanya masih berkaitan dengan postingan yang lalu, yaitu mengenai Pepeling Abah Sepuh dan Abah Anom dalam guguritan. Namun postingan di halaman ini adalah guguritan yang disusun dalam bentuk pupuh SINOM.

Diantara guguritan buah karya Abah Sepuh dan Abah Anom tersebut disusun kembali oleh R. Okeu Jarot bin Hj. Didah Rosidah binti Syaikh Abdullah Mubarok (Abah Sepuh). Dangding ini selalu dipentaskan dalam rangkaian acara Milad Akbar Pondok Pesantren Suryalaya tiap lima tahun sekali oleh bidang Hiburan dan Kesenian. 

Pada Milad Pondok Pesantren Suryalaya yang ke-110 tahun 2015, Guguritan ini dipentaskan dalam seni sunda Kacapi Suling Cianjuran yang dikemas dengan tema "GUAR RASA DANGDING PANGERSA GURU SYEKH ABDULLAH MUBAROK DAN SYEKH AHMAD SHOHIBULWAFA TAJUL ARIFIN.

Berikut ini adalah guguritan dalam bentuk pupuh SINOM;

                   Judul                     : Rumangsang degung
Lagu                     : Mamaos
Laras                    : Pelog

Ieu basa maké tembang
maké gending maké sindir
nyindiran laku sorangan
keur ngébréhkeun ati ngerik
a’rod basyariah jalmi
sanajan pangkat nu luhung
dikeunaan ku pangéran
di manusa owah gingsir
sadayana sami-sami ngarandapan


Judul                     : Rakitan degung
Lagu                      : Mamaos
Laras                     : Pelog

Margining jadi tugenah
bongan asih teuing tadi
matak sok éra parada
laku lampah manah lali
singhoréng nu meujit meulit
jalan rikip ngarah lulus
panggoda syétan ngaranjah
ngajajah lahir jeung batin
ngarah betah ku sangka jeung lalamunan


Judul                     : Sinom Pagunungan
Lagu                       : Mamaos
Laras                      : Pelog

Salahna mah di sorangan
sugan téh moal pailit
tekor dina ngarumatna
sabongbrong teuing nya ati
kurang waspadana batin
singhoréng baris ngaringkus
kana haté meuweuh ringrang
balukar nu kurang apik
abong heueuh luput keuna ka manusa


Judul                     : Cahaya Sumirat
Lagu                       : Mamaos
Laras                      : Sorog/Madenda

Naha atuh kabolosan
teu inget keur jaman tadi
mimiti datang ka dunya
papa hina do’if rujit
lebah dieu ampir lali
kana pasihan nu agung
bawaning ku kurang awas
bet kaliru kurang tigin
betah teuing ngancik di barang injeuman


Judul                     : Tejamantri
Lagu                     : Mamaos
Laras                     : Sorog/madenda

Henteu boga rasa éra
leuheung lamun budak leutik
ieu mah enggeus kumisan
kulit peot buuk putih
tanaga kari saeutik
diuk nangtung urah-aruh
panon dua kurang awas
ceuli rebing kurang nguping
henteu émut ka badan nambahan rusak


Judul                     : Salaka Domas
Lagu                      : Mamaos
Laras                     : Pelog

Tapi éta dina hawa
teu weléh pikir ngecemih
aya baé lalamunan
ceuk angkuh meungpeung di lahir
henteu daék singket ati
siga anu arék matuh
ngumbara di alam dunya
padahal sakedap deui
ngalalana di dunya teu salilanaJudul                     : Mangu-mangu
Lagu                      : Mamaos
Laras                     : Pelog

Cik atuh lampah sing awas
sina nyaah kana diri
ulah dugi lalamunan
matak lali ka Yang Widi
ieu sindir ngandung harti
siga deukeut tapi jauh
lamun kurang ngarampana
meulit ka ati nu rujit
bongan saha sok mikir bae nu lian
Referensi:
Guguritan dikutip dari Buku Pepeling Guru Almarhum Syekh Abdullah Mubarok Bin Nur Muhammad (Abah Sepuh) & Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin (Abah Anom), yang disusun oleh R. Okeu Jarot, Bandung 1 Juni 2005.
loading...
Previous
Next Post »