Ki Hirup yang membuat Jamaah Jum'at meratap

Drs. KH. E. Sandisi (Foto: suryalaya.org)

Jumat, 6 September 2019 bertepatan dengan 6 Muharram 1441 H., saya menyaksikan perilaku jamaah Jum'at yang berbeda. Setiap kata yang disampaikan Khotib seakan mengena ke pangkal rasa. Isak tangis, ungkapan penyesalan, kalimat istighfar, bahkan kalimat pengakuan dan kalimat  munajat "Ya Allah aku salah, Aku keliru, Maafkanlah aku" terdengar lirih.

Drs. KH. Sandisi, imam dan khatib masjid Nurul Asror, Pondok Pesantren Suryalaya membawakan Khutbah fenomenal bagi Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya, yang dikenal dengan Khutbah Ki Hirup. Penamaan ini dari jamaah, karena dalam Khutbah berbahasa Sunda itu ulangkali ada 10 frasa ''Ki Hirup''.

Khutbah ini mengajak jamaah untuk introspeksi, menelisik menguliti kelemahan diri. Khutbah ini menegur jamaah dengan memberi cermin tentang laku salah, akhlak madzmumah yang masih dan sering dilakukan seakan hidup selamanya. Khutbah ini menggiring jamaah untuk menyadari tanda-tanda di diri bahwa mati akan menghampiri.

Bahasa yang berima dengan metafora yang mengena masuk menembus ke pikir dan menyusuk ke relung kalbu, dan membuat jamaah tersentak tersadar ternyata hidup hanya asyik di kubangan dosa. Tangis lirih, mata sembab, suara isakan meski pelan namun terdengar memenuhi ruang masjid Nurul Asror.

Drs. KH. Sandisi mendapatkan Khutbah Jumat Ki Hirup ini dari Ajengan Mu'allim Khudaimi, Imam dan Khotib masjid Nurul Asror sebelumnya. "Khutbah Jumat Ki Hirup ini adalah karya Syaikh Mursyid Thariqat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah, Abah Sepuh, KH. Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad, Pendiri Pondok Pesantren Suryalaya" katanya. "Saya mendapatkan penjelasan ini dari KH. Zainal Abidin Anwar, Pengemban amanah TQN Pondok Pesantren Suryalaya" katanya sambil memberikan buku catatan khutbah yang memuat Khutbah Ki Hirup.

Berikut Khutbah dalam versi asli bahasa Sunda.

Hadirin anu budiman.
Bakating urang ku betah kumelendang di alam pawenangan nepi ka henteu karaos pindahna sekon jadi menit, menit ganti jadi jam, ganti poé tepung minggu, ganti deui jadi bulan, bulan kaduabelasna ganti nami jadi taun. Karaos-karaos tos kolot baé.
Kumargi urang salamina ngalun dina kakawasaan Pangeran, supaya urang kagugah, kageuing sangkan batin urang jadi nyaring, tamba lali kaluli-luli, landong poho kadalon-dalon urang terangkeun lalakon hirup urang ayeuna. Geura kieu:

Leumpangna mengpéos, noyod henteu rurat rérét, bangun aya nu dipaké kasieun singhoréng sieun kaudag ku ajal risi kapanggih ku pati salungkar salingker nyusud-nyusud dukun lepus maripih paraji sakti, mapay-mapay ajar gagah, ngulik jampé nyiar tumbal, néangan parancah sangkan panjang umur.

Héé... Ki Hirup.
Naha andika henteu terang kana dawuhan Pangeran anu ngagelarkeun andika dina surat Ali Imron 185
''Kullu Nafsin dzaa iqotul maut ...'' 
''Sakabeh awak-awakan pati bakal ngarasa kana pait peuheurna maot...''

Samaruk anjeun mah umur teu diukur, napas teu dialas, hayoh léngkah palega-lega, napsu paluhur-luhur, makmak-mekmek, pagedé-gedé hancengan, paloba-loba alas, pairit-irit bekel, paleutik-leutik timbel, marukan akuan bakal kabawa.

Tungtungna Ki Hirup poho yén dirina didodoho ku maot, dintip-intip ku pati, diudag-udag ku ajal, gedigna beuki segut, sagala dipiboga, kajeun riba dapon ngeunah, kajeun haram dapon énak, kajeun nipu dapon untung, kajeun linyok dapon eusian kantong, kajeun bohong dapon pinuh tolombong, kajeun korupsi asal beuteung dieusi. Teu ngarasa yén hirup teéh sakadar pihapé. Teu inget yén napsu téh matak kaduhung, jasad anu katempuhan. 
Firman Allah surat Ali Imron : 185
''Wa mal hayaataddunyaa illaa mata'ul ghuruur.'' 
''Teu pati-pati aya kahirupan dunya anu teu bener anging banda panipuan.''

Ki Hirup, raja kayana tambah loba usahana tambah rongkah ngahiras ka balaréa diperes dipeureut kesangna padahal buruhan ngan saeutik teu saimbang jeung capéna, dilakonan kapaksa ku butuh. Tapi na ari geus ngumpul geus loba akuanana teu emut dibantu ku pada batur, teu ngarasa milik ti papada kaula, teu rumasa rizki asal ti Pangéran.

Ki Hirup leumpangna ngabigbrig teu rundag randeg, ambarikut ngélék ngégél,  sagala dirawu dipangku ulah kasoro ku batur, teu wareg teu seubeuh, rarasaan kurang kénéh-kurang kénéh. Sajeungkal hayang sadeupa, sadeupa hayang satumbak, satumbak hayang sapal mun kongang mah sigana dunya téh diteureuy buleud. 
Firman Allah SWT,
''Alhaakumut takaatsur hatta zur tumul maqoobir.'' 
''Kapopohokeun ku maranéh kana bakti ka Allah ku ngunggul-ngunggul kadunyaan nepi ka maranéh diruang di jero kubur.''

Héé... Ki Hirup.
Rajakaya anjeun, sagala kaboga anjeun, kapangkatan anjeun kabeh baris ditinggalkeun. Lamun ku anjeun teu ditunda dina jalan Allah, tuh titipkeun di pakir di anak yatim, sodakohkeun kanu susah, selapkeun ka madrasah, titipkeun ka masigit, terapkeun ka sakola, ka balédésa jeung sajabana.

Héé... Ki Hirup.
Anjeun téh rék kumaha? Naha bet ganti lalakon mana bet tonggoy-tonggoy teuing henteu milih kana bener, teu mikir ka tukang ka hareup, teu nyawang gotong pasaran.

Héé... Ki Hirup
Naha ngeunah-ngeunah teuing,  seuri ngagakgak cacalakatakan, diuk teu tinggal édég, leumpang teu tinggal ti légég, nulak cangkéng héhéotan, rasa nyumput ti Pangéran. Sedengkeun isuk mah baris baeud, kucem haseum, panon merem, awak heuras, anak bojo gé sarieuneun.

Héé... Ki Hirup
Anjeun didamel, diwujudkeun téh lain dititah burak-burak, lain dititah jalingkak, lain keur ngalajur napsu ngumbar amarah, tapi supaya BUDI RUMASA ngalakukeun hukum syara, ngabdi ngabakti kanu kawasa. Firman Allah SWT Surat Adz-Dzaariyat : 56,
''Wamaa Kholaqtul jinna wal insaa illaa liya'buduun.'' 
''Teu pati-pati kami nyieun jin jeung manusa anging supaya aribadah ka kami.''

Héé... Ki Hirup
Naha anjeun teu karunya kana jasad, sakitu geus salin rupa. Urat nganteng jadi kendor, panon cékas jadi paor, waos régrég jadi ompong, pipi tarik jadi kemong, tulang teuas jadi rangu, leumpang ajeg jadi doyong, tanaga jadi suda ngurangan. Tapi na ari napsu bet teu euih-euih. Umur mah geus tunggang gunung, angen-angen pecat sawed. Rék dibawa kamana ku anjeun téh? Rék dikumahakeun ku andika téh?

Tuh tingali masing sidik batur anjeun, tatatangga anjeun, kulawarga anjeun. Anu saluhureun nu sasama nu sahandapeun. Loba nu balatak geus pindah tempat, di tempat canéom tiiseun tinggal jukut lalukutan harieum ku tangkal samoja mulih ka jati mulang ka asalna. 
Firman Allah SWT surat Azzumar : 30-31, ''Innaka mayyitun wa innahum mayyituun tsumma innakum yawmal qiyaamati 'inda robbikum tahtashimuun.'' 
''Saenyana anjeun Muhammad baris maot, sakabéh manusa baris maot, terus maranéh dina poé kiyamah baris rebutan silih bantah di payuneun pangéran maranéh.''

Héé... Ki Hirup
Ulah kajongjonan anjeun di alam dunya. Di dunya nyieun huru hara. Jeung saluhureun teu patanya, jeung sasama loba paséa, ka sahandapeun resep ngahina, ka pakir miskin teu miroséa.

Héé... Ki Hirup
Moal lila anjeun ngumbara di alam dunya. Isuk pagéto bakal pindah ka alam baqa. Anak bojo henteu kabawa. Nya kitu deui harta banda. Kajeun pinter, kajeun bodo, kajeun pakir, kajeun kaya bakal datang pati ka salira. Cik naon nu bakal kabawa? Iwal iman anu nyata. Dzikir khofi salawasna . Biasakeun ti ayeuna. Ulah lesot toriqotna. Ulah kaganggu ngamalkeunana. Ulah hanjakal akhirna. Margi teu aya paedahna ari geus cilaka mah.


Oleh: 
Drs. Asep Haerul Gani, Psikolog

Sumber:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2985491861467786&id=100000210054177


loading...
Previous
Next Post »

2 komentar

Write komentar
Don Jon
AUTHOR
8 Desember 2020 pukul 15.29 delete

assalaamualaikum,
ijin copy pangersa..

Reply
avatar