TEKS UPACARA ADAT PATURAY TINEUNG (PERPISAHAN) MTs Serba Bakti Suryalaya Godebag

TEKS UPACARA ADAT PATURAY TINEUNG (PERPISAHAN)
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) SERBA BAKTI SURYALAYA
TAUN AJARAN 2012/2013

ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH
BUR GINULUR KARAHAYUAN
URANG PAPAG SASARENGAN
RUMAMPES KANU SUMPING
DIRENCENG RENCENG KU KARESMEN
SEKAR GENDING RENGKAK IBING
KALAYAN NYEBAT ASMANING ILAHI SUMANGGA
UPACARA ADAT DIKAWITAN ………
GOONG 3X
PAMAN LENGSER….GEURA SIAP LAN SAYAGA…GEURA PAPAG TUH PARA SISWA SISWI KELAS 12
MTs SERBA BAKTI SURYALAYA  PRAK GEURA LUMAMPAH,,GEURA TANDANG MAKALANGAN…!!!

PROLOG ……….
REUP ANGIN EUREUN HEULA
DIDIEU AYA BEWARA
JEP SORA JEMPE HEULA
DIDIEU AYA CARITA
KULA REK CUMARITA
CARITA KEUR BALAREA

Sora Kendang (Tupak2 Tung2 Jreng)
*RAJAH*
HUNG AHUNG PANGAPUNTEN
PARALUN  KA MAHA AGUNG
NU NGAMURBA BUMI LANGIT
NEDA PANGRIKSA TOWEKSA
KA PUPUHU ASAL KAWIT
REK NYENGKAL MANGSA KA MANGSA
BIHARI NGANCIK KIWARI
GAPURA PANTO RAHAYU
RINTIH DIBUKA KU ASIH
ASIH INDUNG ASIH BAPA
GUMULUNG DALIT NGAHIJI
GEURA TAMPI PANGWILUJENG
WILUJENG SUMPING ANAKING

Sora Kendang (Tupak2 Tung2 Jreng)
SAMPURASUN SAMPURASUN
KASADAYA PAMIARSA
NU SAMI SAMI LALINGGIH
KA SEPUH MIWAH NU ANOM
SIM KURING BADE AMITAN
RINEKA GENDING PATURAY TINEUNG

Lengser Midang (Kunang-Kunang)
EULEUH ITU GEUNING
NU DIANTI ANTI SUMPING
EULEUH ITU GEUNING
SAALEUTAN GARARINDING
        BAEU KADARIEU
KU MAMANG LENGSER DIAPING
BAEU KADARIEU
KU MAMANG LENGSER DISANDING

PAMAN LENGSER,,,GEURA PAPAG JURU PAYUNG
JURU PAYUNG TI MEGA MENDUNG, JURU APING PANGJARINGAN..GEURA SIAP LAN SAYAGA …..

(Trupak Durungdung)
*PANGAPUNGAN*
BUR GEBUR PAYUNG AGUNG
PAPAYUNG LUHUNG TI INDUNG..PANGRAKSA
PANGRAKSA TI TUANG RAMA
NYA INDUNG ANU NGAKANDUNG
NYA RAMA ANU NGAYUGA ,,DEUDEUH
PARANCAH TI INDUNG BEURANG
GEURA MANGKAT GEURA MIANG
RAJAHNA WARAS WALUYA..PAGEUH
BEURANG NGASUH TI LELEMBUT
NGATIK NGAPING TI LEULEUTIK
GEURA PRAK GEURA PAJANGKEUN
PARAHU GEUSAN RAHAYU
NYA MUNJUNG KUDU KA INDUNG
NYA MUJA KUDU KA RAMA…GEUNING
SUMEMBAH KUDU KA ALLOH

Umbul-Umbul (Gending Kararange)
mamayang (catrik)
PARA MAMAYANG ,,MOJANG NU GANDANG
PARA APSARI PUTRI NU GINDING
PRAK GEURA LUMAMPAH
MASING APIK TUR TARAPTI…..

Rombongan Majeng Ka Panggung (Dipirig Ku Catrik)
 (KA KERSANA PUPUHU MADRASAH TSANAWIYAH SERBA BAKTI SURYALAYA SUMANGGA DIHATURANAN LINGGIH KANA KORSI ANU TOS DISAYOGIKEUN KANGGO NGISTRENAN MURANGKALIH…DIHATURANAN)

Prolog :
HIDEP ANAKING ANU PARANTOS LULUS, AYEUNA GEURA PANCEGKEUN NYA PANIATAN, GEURA PRAK MENTA DIHAMPURA, HUSUSNA KA PENGERSA IBU PUPUHU SAKOLA, UMUMNA KA SADAYA GURU-GURU ANU KUNGSI NGATIK, NGADIDIK HIDEP SAPOPOE….

*KIDUNG*
HATUR NUHUN KAPIUNJUK
WIREHNA ABDI DIBIMBING
NU LAMINA TILU TAUN
BILIH AYA KALEPATAN
ANU TEU KARAOS PISAN
MUGI IBU NGAHAPUNTEN
IBU BAPA MASIHAN JASA
KA ABDI MANGPIRANG PIRANG
ELMU ANU DIWARISKEUN
HESE NYUHUN HESE NANGGUNG
KUMAHA ABDI KEDAHNA
MULANG TARIMAKEUNANA

*PANGBRALAN*
GEBER GEBER HIHID AING WALUYA DIRI AWAKING
DENGKLEUNG-DENGKLEUNG ASIH IBU, KUAT KIBLAT PAGEUH TANGTUNG
ANAKING ………………
UPAMA URANG NYAWANG CARITA JEUNG LALAKON MANGSA KATUKANG, RARASAAN MASIH NGANTENG HARIRING JEUNG PANGJURUNG INDUNG, NELENGNENGKUNG NELENGNENGKUNG, GEURA SAKOLA SING LUHUNG, GEURA MAKAYAKEUN INDUNG….
KECAP LUHUNG JEUNG NGARAN INDUNG KARASA ENDAH TUR NENGGANG JADI HAREPAN JADI UDAGAN DINA LAJUNING LAKU TATANDANG…
SMA SERBA BAKTI PONDOK PASANTREN SURYALAYA SEUNGIT NGADALINGDING,,SUMEBAR SA-DWIPANTARA DI BUANA PANCA TENGAH, DALINGDINGKEUN MASING TEPI SEUNGITNA SATUNGKEBING LANGIT,,,,
NU JAUH URANG DEUKEUTKEUN..
GEUS DEUKEUT URANG LAYEUTKEUN…
GEUS LAYEUT URANG PAHEUTKEUN…
GEUS PAHEUT SILIH WANGIKEUN…
JUNG NANJUNG ANAKING…
BRAL NYANGKING KABAGJAAN PANGDU’A MO WELEH NGANTENG TINA ATI NU WENING BERSIH,CAANG BULAN OPAT BELAS,CAANG PADANG NARAWANGAN,,,,BRAL ANAKING

KA BAPA MIWAH IBU GURU DIHATURANAN KA PAYUN KANGGO NAMPI MUSHOPAHAH TI MURANGKALIH KALAS 12 NU SEJA LUMAMPAH PIKEUN NANJEURKEUN CITA CITANA….. 
(dipirig ku Sholawat)

Upacara Adat Rengse (Tutup Ku Jiro)


Disusun ku : Abdul Wakam, S.Pd.I
(Pengajar di MTs Serba Bakti)loading...
Previous
Next Post »