Kumpulan conto WAWANGSALAN (sisindiran)

Naon ari nu disebut wawangsalan téh?
WAWANGSALAN mangrupakeun salasahiji tina wangun Sisindiran. Wawangsalan asal kecapna tina wangsal atawa wangsul, hartina balik. Wawangsalan sok disebut ogé bangbalikan.

Wawangsalan mangrupa hasil karya urang Sunda dina ngolah basana. Wawangsalan miboga ciri;
1. Diwangun ku dua padalisan/baris,
2. Tiap baris biasana 8 engang (suku kata),
3. Baris kahiji mangrupa cangkang, ngawangun  pijawabeun/teka-teki/teteguhan. Tegesna mangrupa kalimah anu nuduhkeun ciri ngeunaan barang/hal anu rék diteguhkeun.
4. Baris kadua mangrupa eusi, nyaéta aya KECAP anu DEUKEUT sorana kana eusi (jawaban) teka-teki dina baris kahiji.

Contona, titénan di handap ieu!


Lawon kandel pangsujudan (1)
masing husyu na ibadah      (2)

Titénan kalimah kahiji (1). Cik pikiran, "barang" naon anu dijieunna tina lawon/kaen kandel tur sok dipake sujud... naon cing?

Saterusna, pikeun "ngadeukeutan" atawa neguh jawabannana, baca baris kadua (2). Aya kecap IBADAH (dicitak miring). Tah... kira-kira naon eusina anu deukeut jeung sora kecap ibadah?
Leres pisan... SAJADAH eusina teh.

Sangkan leuwih ngarti, titénan conto wawangsalan séjénna di handap ieu:By: kangkamal
loading...
Previous
Next Post »